โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
YES Gallery
 
 
 
     YES ขอตั้งปณิธานว่า “เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เติบโต เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”
 
 
 
 
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org