โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
โครงการศึกษาต่อ FULL FEE PAYING PROGRAM (Grade 9-12)
ประเทศอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์
Going Beyond
 
     โครงการศึกษาต่อ Full Fee Paying Program เป็นโครงการคุณภาพที่ทาง YES ภูมิใจนำเสนอ ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Grade 9 - 12 โดยแต่ละโรงเรียนได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้นที่ 550,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา สามารถเลือกพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือหอพัก เยาวชนจะอยู่ในความดูแลโดยผู้ประสานงานและครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยความเมตตาตลอดระยะเวลาในโครงการ ซึ่งเยาวชนจะต้องประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด
 
คุณสมบัติผู้สมคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. อายุ 14 -18.5 ปีในวันเดินทาง
  3. มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง - ดี
  4. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
  2. เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
  3. รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
  4. เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก
อีเมล์ขอระเบียบการและรายชื่อโรงเรียนได้ที่ info@yesthailand.org
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมด้วยรายชื่อโรงเรียน 3 ลำดับ
  3. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
 
 
กำหนดการเดินทาง

  • ประเทศอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ และไอร์แลนด์ เดินทางประมาณเดือนสิงหาคม
  • ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเลือกเดินทางได้ดังนี้
   • 30 มกราคม (เทอม 1)
   • 1 พฤษภาคม (เทอม 2)
   • 24 กรกฎาคม (เทอม 3)
 
ระยะเวลาโครงการ

  • เริ่มต้นที่ 1 ปีการศึกษา (8 - 10 เดือน)
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org