YES Thailand
 
โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม High School Exchange Program (HSEP)
 
      โครงการ High School Exchange Program สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ซึ่งศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 19 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้นๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
 
ประเทศที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ

  (1) สหรัฐอเมริกา (2) แคนาดา (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) (3) นิวซีแลนด ์Full Fee (4) แอฟริกาใต้ (5) เยอรมัน (6) ฝรั่งเศส (7) จีน(8) ญี่ปุ่น (9) เดนมาร์ก (10) อิตาลี (11) ฟินแลนด์(12) นอร์เวย์ (13) สวีเดน (14) เชค (15) อินเดีย(16) เอสโตเนีย (เดิมรัสเซีย) (17) เม็กซิโก (18) โปรตุเกส(19) บราซิล
 
คุณสมบัติ

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  5. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง - ดี
  6. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
  7. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
  8. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้น
  9. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลี เท่านั้น
หมายเหตุ: นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น
   **กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข**
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 
ระยะเวลาโครงการ

 • สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ทั้งแบบ 1 ภาคเรียน ประมาณ 5 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา ประมาณ 8 - 10 เดือน
 
กำหนดการเดินทาง

 • ประมาณเดือนเมษายน, สิงหาคม – ตุลาคม (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org