Untitled Document
 
โครงการทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (U&C Scholarship)
 
     โครงการทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี และ ปริญญาโท เป็นการสรรหาทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพิ่มพูนทักษะทางภาษาและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิต ก่อนจะเข้าสู่วัยทำงาน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 9 มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนในสาขาที่สนใจ ค่าโครงการรวมค่าธรรมเนียม 30 หน่วยกิต / ค่าประกันสุขภาพ / ค่าหอพัก / ค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 430,000 บาทต่อปีการศึกษา

การสมัครผ่านโครงการจะช่วยลดขั้นตอนในการสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกทุนในหลากหลายสาขา ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยและการันตีผลตอบรับ 100%
 
คุณสมบัติ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (อาจจะโอนหน่วยกิตได้บางส่วน)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ต้องการเรียนเพิ่มในสาขาอื่น
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (หากต่ำกว่าอาจมีผลต่อตัวเลือกของมหาวิทยาลัย)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรณีผลสอบ TOEFL หรือ IELT จะทำให้การตอบรับง่ายขึ้น
 • เป็นผู้ที่พร้อมเปิดโลกกว้าง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศได้
 
คุณสมบัติ ผู้สมัครระดับปริญญาโท

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะได้รับการเสนอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 9 ทุน ใน 9 มหาวิทยาลัย รายละเอียดทุนดังนี้

 • ทุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 12,000 USD ต่อปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน
 • ทุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 16,000 USD ต่อปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน
 • ทุน 40 - 60% ของค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน
 • ทุนค่าใช้จ่ายครอบคลุมบางส่วน ของค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา จำนวน 4 ทุน
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
จะได้รับการเสนอทุนจากมหาวิทยาลัย 3 ทุน ใน 3 มหาวิทยาลัย รายละเอียดทุนดังนี้

 • ทุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 18,000 USD ต่อปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน
 • ทุนครอบคลุม 30% ของค่าใช้จ่าย ต่อปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน
 • ทุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 22,000 USD ต่อปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน
 
 
 
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org