Untitled Document
 
โครงการทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (U&C Scholarship)
 
     โครงการทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี และ ปริญญาโท เป็นการสรรหาทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพิ่มพูนทักษะทางภาษาและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิต ก่อนจะเข้าสู่วัยทำงาน

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 9 มหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนในสาขาที่สนใจ ค่าโครงการรวมค่าธรรมเนียม 30 หน่วยกิต / ค่าประกันสุขภาพ / ค่าหอพัก / ค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 430,000 บาทต่อปีการศึกษา

การสมัครผ่านโครงการจะช่วยลดขั้นตอนในการสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกทุนในหลากหลายสาขา ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยและการันตีผลตอบรับ 100%
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
Pathway Program
 
     โปรแกรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org