ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อชิงทุนโครงการ Work & Travel
วันที่ 2 กันยายน 2549 ณ อาคารยุวทูต YES ชั้น 2 รายงานตัวเวลา 8.30 น. YES ได้จัดสอบชิงทุน “ยุวทูต W&T” และทุน “ดีเด่น W&T” รุ่นที่ 1 และสอบคัดเลือกทุน “บุตรข้าราชการ W&T” และทุนศึกษาวิชาชีพ W&T” รุ่นที่ 4 ในวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่ามีผู้ที่สามารถสอบได้ร้อยละ 70% ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อชิงทุนดังกล่าวต่อไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รหัสสอบ

ชื่อ

สกุล

สถานศึกษา

5117

พรรุ่ง

บูรณสิน

-

5228

ชนาภา

ตรีวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5221

หทัยชนก

บุญพิชญาภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5310

อรวรรณ

กิตติเยาวมาลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5294

อรณิช

สวนะคุณานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5309

จิตศิริ

มาดิลกโกวิท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5308

อภิวัฒน์

เกรียงวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5305

โอฬาร

ตั้งพานิชดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5202

นพวรรณ

ฉายะบรรจงเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5326

วารุณอร

สุพรรณานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5395

มณฑกานติ์

ภาคพูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5149

นลินี

ศุกาญจนโชติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5034

พริษฐ

จิรสุวรรณกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5148

เมย์วดี

เอื้ออำนวยวงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5248

ปรัชญานีย์

มะหัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5145

ภัทรา

แซ่ติง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5389

มารูวัน

สาและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5337

กุศลิน

วงษ์น้ำคบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5577

พรพิมล

ตังสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5585

ศินันทนา

นันตา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5381

ทรัพย์ศิริ

ศรีสุระ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5198

สุขุมาล

จันทร์พุฒิพงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5019

กรชนก

ดิษฐวิทย์

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5012

ณัฐพร

สมบูรณ์สุข

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5041

หทัยรัตน์

เลิศจรรยากิจ

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5008

ฉัตรเกล้า

เจษฎาบดี

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5009

นภชาติ

กัลยาณพันธ์

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5040

อินทิรา

ปานเด้

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5010

ชัยวัฒน์

เพียรการ

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5018

ธันยพร

หาญบุญญานนท์

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5042

วิทยา

สุขสาร

มหาวิทยาลัยชินวัตร

5200

พชรพรรณ

โต๊ะสงวนพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5329

สวพร

โสภโณดร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5500

ทศพร

สังวาลย์พานิช

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5499

พัชรดา

ตาฬุมาศสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5275

จินตพร

ม่วงเขียว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5205

เนติวัฒน์

แสนมาโนช

มหาวิทยาลัยมหิดล

5199

นงนุช

ศรีวัฒนสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

5289

นิจวรีย์

วรรณา

มหาวิทยาลัยมหิดล

5213

พัชรพร

อนิลบล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5077

ศุภธิดา

ดำชู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5234

สุดาพร

ฉัตรปิยานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5159

ธีรารัตน์

นามมูลน้อย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

5278

ศศิธร

ระวาดชัย

มหาวิทยาลัยสยาม

5067

อภิญญา

จงอรุณทัพรังษี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5156

ปาจรีย์

เริงสมุทร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5569

เบญจวรรณ

กองพิธี

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5334

ณัฐชา

วงศ์ช่างหล่อ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5090

ชวรี

เติมตะนันทน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฯ ลาดกระบัง

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสัมภาษณ์ YES จะมีการส่งผลการสอบเป็นรายบุคคลไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ ซึ่งจะเป็นทุน “บุตรข้าราชการ” และทุนศึกษาวิชาชีพ” ของทั้ง 2 โครงการ (Au Pair, Work & Travel)Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org