ขอเชิญนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 32 ร่วมกิจกรรม YES Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ 17 - 19 มีนาคม 61
YES ได้กำหนดให้มีกิจกรรม YES Camp สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล ความรู้ สาระสำคัญ ทั้งจากหลักเกณฑ์โครงการ YES และจากประสบการณ์จริง นอกจากนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมในประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนทัศนคติ การปรับตัว การแสดงออก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2561 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมบังคับที่สำคัญของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

ผู้ปกครองส่งนักเรียนในวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ
รับนักเรียนกลับในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.**

...ดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (YESCamp) ที่นี่...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org