สถานที่สอบในโรงเรียนต่างๆ (ตามที่ได้รับแจ้ง)
โรงเรียน อาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ สถานที่สอบ
ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. อ.ศันสนีย์ ศานติรัตนชัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1/1 - 1/6
ร.ร.สายน้ำผึ้ง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.อัจฉรีย์ สินธุสิงห์ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.วิจิตรา จันทร์ศรีบุตร อาคารการเรียนการสอน (ตึกสีเขียว)
ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.อเนก หิรัญสถิตย์ อาคารเรียน 3 ห้อง 346
ร.ร.มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา อ.กมลทิพย์ เครือบสูงเนิน อาคารเซนต์เมรี่ ชั้น 2
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อ.สุรีย์ รัตนธรรม อาคาร 2 เรือนวิเชียร ห้อง ERIC
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.จุฬาลักษณ์ พงษากิจ อาคาร EP ชั้น 2 ห้อง 1221
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก อ.วราภรณ์ น้อยวงศ์ อาคาร 9 ห้อง 916
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล อ.สโรชา อามาตย์ทัศน์ อาคาร 7 ชั้น ห้อง 402
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.รัชชฎา แก้ววิไล อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Reading Room ข้างห้องแนะแนว
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี อ.สุลัยญา หะยีหามะ อาคาร 49 ชั้น 2 ห้อง 49202
ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. อ.วิราณี โพธิพงศา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อ.จตุพร บุญเลี้ยง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 และ 323
ร.ร.ปราจีนราษฎร์อำรุง จ.ปราจีนบุรี อ.ณาตยา ลำบอง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องศูนย์ ERIC
ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย อ.จันทร์สุดา แสงตารัตน์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 226
ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.วรัทยา ตระกูลสัมพันธ์ อาคาร 10. ชั้น 3 ห้อง 1034
ร.ร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี อ.บุปผา คงงาม อาคาร 1 ห้อง 136 ห้องเรียนอัจฉริยะภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เชียงคาน จ.เลย อ.ลักขณา บริบูรณ์วัฒน์ ห้องอาเซียน อาคาร 1 ชั้น 3
ร.ร.สระบุรีวิทยาคม อ.เบญญพร ภัทรโยธิน ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 ค่ะ
ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ อ.ปริญญา ปล้องศรี ตึกสิริยาคาร ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา 1
ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ อ.วาสนา อุตสาหะ แผนก English Programme ตึกMichael 3ชั้น1ห้องประชุม1ข้างสระว่ายน้ำ
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.จันทร์จีรา หัตถยาธิพล อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องภาษาญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส
ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี อ.ภัสนี สุวรรณกูฏ อาคาร ปิยะ ชั้น 2 ห้อง 324
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย อ.นภาพร แก้วพันนา อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 9401-9404
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา อ.ศรีริพร ธรรมรักษ์ อาคาร 8 ชั้น 5
ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ อ.ฮาบีบะห์ นิตา ห้องสโลป 1 ติดต่อ อ.มุรนี บูดี 0831912092
ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.สุเมธ รัมมะเกษ โดม 1 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย เวลา 08.30 น.
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย อ.มะลิวัลย์ แย้มเผื่อน อาคาร 6 ห้อง 624
ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี อ.ศุภาพร พรหมมาศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา
ร.ร.สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา อ.จรรยา ชาญสมุทร อาคารพิบูลรำลึก ชั้น1 (ตึก.Lip& Sam)
ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา อ.นิศานาท จันทรมณี ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอสมุดติณณสูลานนท์
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อ.สิริยา ตระกูลสุ หอาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743
ร.ร.ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงาน YES ห้องประชุม อาคาร 4 (สระว่ายน้ำ)Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org